My 1st doze of vaccine, I finally got my 1st doze of vaccine
 
vaccine1 vaccine1 vaccine1
 

Noong una medyo nag dadalawang isip ako na magpa bakuna para panlaban sa covid-19, nangangamba kasi ako baka di ko kayanin ang side effect pero iniisip ko rin talaga na magpa bakuna kasi alam ko naman na kailangan talaga ito para sa kabutihan ko rin at ng mga taong nakakasalamuha ko
At first I was a little hesitant to get vaccinated against covid-19, I was worried that I might not be able to cope with the side effects but I was also really thinking of getting vaccinated because I knew that it was really necessary for my well-being and that of people I meet

dito sa bansang Saudi Arabia libre lamang ang pagbabakuna, lahat ng tao dito ay maaaring makatanggap ng serbisyong ito kahit anong bansa ka man nanggaling, ito ay bilang tulong nila sa lahat ng tao na nagtatrabaho dito at gayun din sa lahat ng mamamayan
here in Saudi Arabia vaccination is free, everyone here can receive this service no matter what country you come from, it is as they help everyone who works here as well as all citizens

may kaibangan akong nagtatrabaho sa hospital ng Prince Sultan Medical City at sinabihan niya ako na agad ng magpunta doon at nagtatanggap sila ng mga magpapabakuna, buti na lamang at nagawa kong makapunta at agad makapila at mapabakunahan agad
I have a friend who works at the Prince Sultan Medical City hospital and he told me to go there immediately and they accept vaccinators, fortunately I was able to go and line up and be vaccinated immediately.

araw ng byernes Marso 26 2021 ng gabi nakapagpabakuna na ako, madali lamang ang naging proseso sa pagpasok at nandun naman ang lahat ng mga manggagawang medical para tumulong sa lahat, sa pagpasok ko sa lugar ng pagbabakunahan medyo kinabahan ako sa mararamdaman ko sa pagbakuna, nagulat ako ng mamalayan ko na tapos na habang kausap ako ng nurse na nagbabakuna sa akin halos wala akong naramdaman sa pagtusok ng hiringilya, maayos din kausap ang mga nurse doon,
Friday March 26, 2021 in the evening I was vaccinated, the entry process was easy and all the medical workers were there to help everyone, when I entered the vaccination area I was a little nervous about how I would feel about the vaccination, I was surprised I realized that it was over while the nurse who was vaccinating me was talking to me, I almost didn't feel anything when the syringe was inserted, the nurses there also talked well,

oo nga madali lang ang proseso, sa pagpasok sa loob ay magbibigay sila sayo ng numero at tatawagin ka nila kung ikaw na ang kasunod sa pagpila sa loob, at pagkatapos ng bakuna ay hindi ka agad papaalisin at papahingahin ka muna ng ilang minuto habang tinatala nila sa computer ang mga information mo,
of course the process is easy, upon entering they will give you a number and they will call you if you are the next in line inside, and after the vaccination you will not be immediately evicted and you will be rested for a few minutes while they record on the computer your information,
 
sa aking paguwi mula sa pagkatapos ng bakuna hanggang sa pagsapit ng gabi sa kwarto ko, pinapakiramdaman ko ang aking sarili at wala akong nararamdaman na kakaiba, maayos ang lahat at pakiramdam ko pa nga parang sumiksik mga kalamnan ko sa braso ng gabi na nakauwi na ako, subalit sa paggising ko sa umaga ng 10:00 am ng sabado dun nagsimula ang pananakit ng mga kalamnan ko at sakit ng ulo, maging ang pinagtusukan ng bakuna sa kaliwang braso ko ay sobrang sakit, nagulat din ako ng hindi ko malasahan ang niluto kong adobo ng gabi bago ako matulog, akala ko baka naninibago lang ako pero napatunayan ko lang na nawala panlasa ko ng magsipilyo ako at medyo tumabang ang lasa ng toothpaste,
on my way home from after the vaccination until nightfall in my room, I feel myself and I don't feel weird, everything is fine and I even feel like my arm muscles are squeezing the night I got home , but when I woke up at 10:00 am on Saturday my muscles started to ache and I had a headache, even the vaccine shot in my left arm was very painful, I was also surprised that I couldn't taste what I cooked pickled the night before I got to sleep, I thought maybe I'm just new but I just found that I lost my taste when I brushed and the taste of toothpaste changed a bit,
sa araw ng sabado at sumunod na araw ng linggo ay patuloy ang pananakit ng buong katawan ko na mahahalintulad ko sa trankaso na katulad at kasing sakit na para akong may bulutong, ang ulo ko ay sobrang sakit at likod ng mata na para akong bumyahe ng malayo at sobrang pagod ang pakiramdam, ininuman ko ng 2 paracetamol tablet para maibsan ang mga pananakit na nararamdaman ko pero konte lang ang epekto nito, kaya dinaan ko ng dinaan sa pagtulog at nagliban ako sa trabaho ng 2 araw mula linggo hanggang lunes March 29 2021,
on saturday and the following day of the week my whole body continued to ache which I could compare to the flu which was similar and as painful as if I had smallpox, my head was so sore and the back of my eye that I felt like I had to travel far and feeling very tired, I took 2 paracetamol tablets to relieve the pain I was feeling but it only had a small effect, so I went to bed and I took leave from work for 2 days from Sunday to Monday March 29 2021,

Ngayong gabi sa wakas ay nakaramdam na ako na umayos ang aking pakiramdam akala ko di na mawawala ang pananakit, medyo may konteng hilo pa ako pero maayos ayos na kumpara sa mga nakaarang araw,
Tonight I finally feel better, I thought the pain wouldn't go away, I'm still a little dizzy but I'm fine compared to the previous days,

pinagtanong ko sa mga kaibangan ko sa pamamagitan ng Facebook kung may kapareho silang nararamdaman pero halos lahat ay hindi kagaya ng naramdaman ko, nagtaka ako at naisip ko baka kailangan kong magbalik sa hospital pero mabuti naman at naging maayos na ako ngayon, nirecord ko nalang sa sehati (Mobile Apps Sehaty) ang aking mga naramdaman
I asked my friends via Facebook if they felt the same way but almost everything was not the same as I felt, I was surprised and thought I might have to go back to the hospital but it was good and I was fine now, I just recorded it sehati (Mobile Apps Sehaty) my feelings

ngayon maayos na ang lahat at nakatapos na akong paunang doze ng vaccine at aabangan ko nalang muli ang susunod na doze o pangalawang doze ng vaccine kung kailan ma-schedule
now everything is fine and I have finished the first doze of vaccine and I will just wait for the next doze or second doze of vaccine when scheduled

Nagpapasalamat nga pala ako sa Kahariang Saudi Arabia at ako ay naging isa sa mga nakatanggap ng serbisyong ito
I am grateful to the Kingdom of Saudi Arabia and I became one of the recipients of this service
 
My blog - March 29 2021
/Sunrise2/Facebook.png  Follow us on Twitter  My Youtube

Home
| MyMind | MyQoutes | MyBlog | MyTamiya
MyMovies | MyMusic | MyVidoes | VidIlike
Montage | Simple | Sitemagic | Sketchup | My3d
MySoftware | Wishlist | forShare | Contact


Caloocan MM, RP | AlRabea Dist Riyadh, KSA 
Hakuna Matata
 Copyright 2022 ricotivi.com - best viewed on desktop mode
 RICOTIVI "Thank you for checking the Ads"