VFS Riyadh Passport renewal, natapos na (Nakuha ko ang passport ko noong Marso 18 2021)


At yun na nga, ganun lang kadali, napaka bilis lang ng proseso sa pagkuha o pagrelease ng passport ko,
And that's it, it's that easy, the process of getting or releasing my passport is very fast,
Nung mga nakaraang blog ko naibagahi ko sa inyo kung papaano ako nagapply at nagrequest ng appointment sa website ng vfs para pakapag renew  ng passport ko (Unang bahagi ng blog ko)
In my previous blogs, I shared with you how I applied and requested an appointment on the vfs website to renew my passport.

at muli sa pagrelease ng passport nagkaroon man ng konteng aberya online eh nagawa ko din makapag appointment ulit para naman makuha ko na ang passport ko, nung araw ng matanggap ko ang sms mula sa kanila na handa na kunin ito agad kong sinundan ang mga paraan na ibinahagi ng mga social media influencer at ganun lang naman kadale, (pangalawang bahagi)
and again with the release of the passport, even if there was a problem online, I was also able to make an appointment again so that I could get my passport, on the day I received the sms from them that they were ready to get it, I immediately followed the methods that shared by social media influencers and just like that,

sa araw ng release na napili ko sa online appointment agad akong nagpunta, medyo naligaw lang ako ng konte sa daan kasi ginagawa na naman ang kalye sa bahaging tapat ng gusali ng VFS building pero ayos lang naman, nakalimutan ko pa nga kung anong palapag at nagkamali din ako ng pagpasok ng pinto kaya medyo nalito ako ng konte pero sa konteng pagtatanong sa mga kabayan natin na nandun ay nakita ko muli ang opisina ng VFS
on the day of the release that I chose for the online appointment I immediately went, I just got a little lost on the road because the street was being built on the opposite side of the VFS building but it was okay, I even forgot what floor and made a mistake, also on entering the door so I was a bit confused by the way in, but after asking a few questions to our compatriots who were there I saw the VFS office again

Salamat at natapos na din ang pagrerenew ko ng passport ko, agad agad akong nagpunta sa aming HR at pinaupdate ko ang aking absher para tuluyan ng maayos ang lahat

Thanks and I have finished renewing my passport, I immediately went to our HR and I updated my absher so that everything goes well
 
My Blog - March 18 2021
 
/Sunrise2/Facebook.png  Follow us on Twitter  My Youtube

Home
| MyMind | MyQoutes | MyBlog | MyTamiya
MyMovies | MyMusic | MyVidoes | VidIlike
Montage | Simple | Sitemagic | Sketchup | My3d
MySoftware | Wishlist | forShare | Contact


Caloocan MM, RP | AlRabea Dist Riyadh, KSA 
Hakuna Matata
 Copyright 2022 ricotivi.com - best viewed on desktop mode
 RICOTIVI "Thank you for checking the Ads"