My 2nd doze of vaccine, I immunized
   
 
Salamat again sa Kingdom of Saudi Arabia for this wonderful gift, napakadali ng proseso dito sa Saudi kumpara sa pinas, hindi mo kailangang pumila ng mahaba, lahat sistemado, yung pamilya ko na nasa Pilipinas kwento nila sa akin hirap sila doon sa pila ang aga aga palang nakapila na sila ng madaling araw, kulang pa talaga sa asenso ang Bayan ko sana maayos na ang lahat sa susunod
Thanks again to the Kingdom of Saudi Arabia for this wonderful gift, the process is very easy here in Saudi compared to the Philippines, you don't have to line up long, everything is systematic, my family in the Philippines told me they had a hard time there in the queue early in the morning they were already lined up at dawn, my town was really lacking in promotion, I hope everything will be fine next time
 
Eto nga tapos ko na ang pangalawang doze ko ng vaccine, nagpasched ako online gamit ang apps na Sehaty mula sa mobile, mga ilang araw na nakalipas at nakahanap ako ng vaccine center na malapit sa lugar kung saano ako nanunuluyan dito sa Bansang Saudi Arabia, umaga ang pinili kong oras para mas madali ako matapos dahil may laro pa kami mamaya sa Tamiya
Here I have finished my second doze of vaccine, I scheduled online using the Sehaty apps from mobile, a few days ago and I found a vaccine center near the place where I am staying here in Saudi Arabia, morning the time I chose so I could finish more easily because we still have a game later with Tamiya
 
Agad akong nagpunta sa Vaccine center para matanggap ang pangalawa kong vaccine, pero nagkaroon ng konteng problema kasi tinanong ko sa nurse baket ganun ang nakalagay sa appointment ko sa apps sa mobile, ang sabi sa appointment ko eh unang doze palang daw ang matatanggap ko, pero parang may mali, napansin ko na ito nung nagpa schedule ako baket ganoon, nagtatanong tanong ako sa mga kaibigan pero sabi nila normal lang daw iyon at magiging maayos naman pagka nagpunta ako sa vaccine center
I immediately went to the Vaccine center to receive my second vaccine, but there was a bit of a problem because I asked the nurse what was in my appointment on the mobile apps, it said in my appointment that I would only receive the first doze, but There seems to be something wrong, I noticed it when I scheduled it like that, I was asking questions to my friends but they said it was normal and it would be fine when I went to the vaccine center
 
At ayun na nga, hindi ako tinanggap ng nurse para tumuloy ang sabi sa akin kakailanganin ko daw balikan yung una kong pinagkuhaan ng vaccine at para maiayos ang inpormasyon ng tawakalna ko, kaya ayun hindi ko nakuha yung vaccine sa lugar na kung saan ako nagpaschedule, agad naman akong pumunta sa lugar na una akong nkatanggap ng vaccine, doon sa Prince Sultan Military Medical City, buti nalang at medyo maaga aga pa kaya ayos lang kahit napalipat ako
And that's right, the nurse didn't accept me to continue, she told me that I would have to go back to the first one I got the vaccine from and to fix the information of my appointment, so that's why I didn't get the vaccine at the place where I scheduled, I immediately went to the place where I first received the vaccine, there in Prince Sultan Military Medical City, it was good and a little early so it was okay even if I was transferred
 
hindi naman naging mahirap ang pagpunta at pagpasok ko sa loob dahil marami din namang kagaya ko ang tatanggap ng pangalawang doze ng vaccine doon, pinakita ko lang ang aking tawakalna at binigyan nila ako ng numero at agad na nakapasok, hindi na ako nakipag usap pa at agad na nagmadali pumasok ng abutan ako ng numero ng gwardiya
It wasn't difficult for me to go and get inside because there were many like me who would receive the second doze of vaccine there, I just showed my Tawakalna apps and they gave me a number and I got in right away, I didn't talk much anymore and I immediately hurried in when I was given a number by the guard
 
Sa loob ng Hospital pinaliwanag ko ang nangyari at wala namang naging problema, madaling inayos ng nakapwestong nurse sa tanggapan at naayos naman agad ang appointment ko, at ayon na nga tapos na rin sa wakas, ako ngayon ay isa ng ganap na ligtas sa sakit na Covid-19, maraming salamat sa lahat ng mga nangyaring mabuti, at maraming salamat muli sa Kaharian ng Saudi Arabia
Inside the Hospital I explained what had happened and there was no problem, the nurse in the office easily arranged and arranged my appointment immediately and got vaccinated of the 2nd doze, and as it was finally over, I am now one of the completely safe from the disease. Covid-19, many thanks for all that has gone well, and many thanks again to the Kingdom of Saudi Arabia
 
Sya nga pala sa unang schedule ko ay nakatanggap ako ng Aztrazenica na uri ng vaccine at sa pangalawa naman ay Phyzer naman ang natanggap ko, naaayon naman daw iyon sabi ng mga nagtatrabaho sa Hospital kaya eto nga tapos na at Immune na ako, Salamat sa pagbabasa at sa muli
 By the way, in my first schedule I received Aztrazenica type of vaccine and in the second I received Phizer, what I have received is accordingly, people working at the Hospital said so here it is and I'm Immune, Thanks for reading and again
 
I got lazy, so I use Translate.google.com to translate to English, mind the grammar hehehe
My blog, July 30 2021
 
/Sunrise2/Facebook.png  Follow us on Twitter  My Youtube

Home
| MyMind | MyQoutes | MyBlog | MyTamiya
MyMovies | MyMusic | MyVidoes | VidIlike
Montage | Simple | Sitemagic | Sketchup | My3d
MySoftware | Wishlist | forShare | Contact


Caloocan MM, RP | AlRabea Dist Riyadh, KSA 
Hakuna Matata
 Copyright 2022 ricotivi.com - best viewed on desktop mode
 RICOTIVI "Thank you for checking the Ads"